ตัวอย่างแผนนิเทศภายในโรงเรียน

ตัวอย่างแผนนิเทศภายใน
โรงเรียน.................................................
กลุ่ม........................................................................
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1เอกสารหมายเลข.............
งานวิชาการโรงเรียน................

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1  ที่ตั้ง...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2  ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา...............................................................................................
โทรศัพท์.............................................................โทรสาร.....................................................
ตำแหน่ง..........................................................................วุฒิทางการศึกษา.........................
วิชาเอก....................................................สถาบัน............................................................
โทรศัพท์(บ้าน)...............................................มือถือ...................................E-mail..........................
ชื่อรองผู้บริหารสถานศึกษา.............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………โทรศัพท์(บ้าน)...............................................มือถือ...................................E-mail.......................
ชื่อครูวิชาการโรงเรียน......................................................................................................................
เปิดสอนตั้งแต่ละดับชั้น...............................................ถึงชั้น......................................................
4 จำนวนครูในสถานศึกษา....................คน  ชาย........................คน หญิง.........................คน
ได้รับมอบหมายให้สอนตามขั้นเรียน ดังนี้
ที่
ชื่อ- สกุล
สอนชั้น
วุฒิ
สถาบัน
วิชาเอก
หมายเหตุ

5 ชื่อนักการภารโรง..........................................................................................................................................
โทรศัพท์(บ้าน)...............................................มือถือ...................................E-mail................................
6 ชื่อบุคลากรอื่น ๆ (ถ้ามี).................................................................................................................
7 จำนวนนักเรียน............................คน  ชาย.....................คน  หญิง..........................................คน
จำแนกตามชั้นเรียน ดังนี้
ที่
ชั้น
จำนวนนักเรียน
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
รวมรวมทั้งสิ้น
ความสามารถของนักเรียน
ที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
ความสามารถ(แยกเป็นรายชั้น)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
                   9.1  ระดับปฐมวัย
ชั้น
พัฒนาการด้านร่างกาย
ร่างกาย
อารมณ์-จิตใจ
สังคม
สติปัญญา

                  

9.2 ระดับประถมศึกษา
ชั้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 255…….
ไทย
คณิต
วิทย์
สังคม
สุขศึกษาพลศึกษา
ศิลปะ
การงานฯ
ภาษาต่างประเทศ                   9.3  ระดับมัธยมศึกษา
ชั้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 255…….
ไทย
คณิต
วิทย์
สังคม
สุขศึกษาพลศึกษา
ศิลปะ
การงานฯ
ภาษาต่างประเทศ


 โรงเรียนสามารถปรับมาจากรายงานSAR ตามความเหมาะสม
   
                                                  ตอนที่ 2
การวางแผนการนิเทศ
วิเคราะห์ความต้องการและประเมินความจำเป็นในการพัฒนา
                   1.1  ข้อมูลความต้องการพัฒนา
                           1.1.1  ข้อมูลครู
                           ...............................................................................................................................................
                           ...............................................................................................................................................
                     1.1.2  ข้อมูลนักเรียน
                           ...............................................................................................................................................
                           ...............................................................................................................................................
                   1.2 ประเมินความจำเป็นในการพัฒนา
                           1.2.1
                           1.2.2
                           1.2.3
จุดเด่นจุดเด่นในการพัฒนา
                   2.1  จุดเด่นจุดเด่น
                           2.1.1  จุดเด่น..........................................................................................................................
                           ................................................................................................................................................                        2.1.2  จุดด้อย..........................................................................................................................                                    ................................................................................................................................................
                   2.2  กำหนดจุดที่จะต้องพัฒนา
                           2.2.1  ตารางวิเคราะห์ข้อมูลครู
ความต้องการ
สาเหตุ
จุดที่จะพัฒนา
                           2.2.2  แผนภูมิวิเคราะห์ปัญหาของนักเรียน (แผนภูมิก้างปลา)
 หาแนวทางเลือกเพื่อพัฒนา
ความต้องการในการพัฒนา
สาเหตุความต้องการ
ทางเลือกในการพัฒนา4  วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำแผนนิเทศภายในโรงเรียน
จุดประสงค์
เป้าหมาย
กิจกรรมนิเทศ 5 สรุปกิจกรรมนิเทศ
                   5.1 ………………………………………………………………………………………………..
                   5.2………………………………………………………………………………………………..
                   5.3………………………………………………………………………………………………..
ฯลฯ
6 ยุทธศาสตร์การนิเทศ
                   6.1 ภาพปลายทาง
                   6.2 ภาพงาน
จุดประสงค์การนิเทศ
                   7.1 ………………………………………………………………………………………………..
                   7.2 ………………………………………………………………………………………………..
                   7.3 ………………………………………………………………………………………………..

ตอนที่ 3
แผนการนิเทศภายในโรงเรียน
แผนนิเทศภายในโรงเรียน
กิจกรรมที่ 1
                   หัวหน้ากิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
สื่อ/เครื่องมือ
การประเมินผล
กิจกรรมที่ 2
                   หัวหน้ากิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
สื่อ/เครื่องมือ
การประเมินผล
ปฏิบัติการนิเทศตามแผนที่วางไว้
                   2.1  เครื่องมือ
แบบบันทึกการศึกษาดูงาน
วัน เดือน ปี
สถานที่ดูงาน
เรื่องการศึกษาดูงาน
ผลการศึกษาดูงาน                   2.2  การวางแผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
                           2.2.1  ปฏิทินการนิเทศ
วัน เดือน ปี
เวลา
กิจกรรมนิเทศ
ชั้น
ผู้นิเทศ
ผู้รับการนิเทศ
                   2.1.2  การประเมินผลการนิเทศ
                           2.1.2.1  ประเมินก่อนดำเนินการ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
                           2.1.2.2 ประเมินระหว่างดำเนินการ
วัน เดือน ปี
เวลา
กิจกรรมนิเทศ
ชั้น
ผู้นิเทศ
ผู้รับการนิเทศ


                           2.1.2.3 ประเมินหลังดำเนินการ
                  
ประเด็นประเมิน
ผลการประเมิน


ตอนที่/บทที่ 4
สรุปผลการนิเทศ

          โรงเรียน.........................................ได้ดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่.........................
ปีการศึกษา.................................. มีผลการนิเทศ ดังนี้

1. ด้านวิชาการ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
          ผลการนิเทศตัวชี้วัดความสำเร็จตามกลยุทธ์ของเขตพื้นที่ ( นำเสนอจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และแนวทางการปรับปรุงของผู้รับการนิเทศ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….


          ผลการนิเทศในห้องเรียน ( นำเสนอจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และแนวทางการปรับปรุงของผู้รับการนิเทศ)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

          ผลการนิเทศห้องพิเศษ ( นำเสนอจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และแนวทางการปรับปรุงของผู้รับการนิเทศ)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….


          ผลการนิเทศห้องสมุด ( นำเสนอจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และแนวทางการปรับปรุงของผู้รับการนิเทศ)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….


          ผลการนิเทศมุมหนังสือ ( นำเสนอจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และแนวทางการปรับปรุงของผู้รับการนิเทศ)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….


          ผลการนิเทศกิจกรรมนอกห้องเรียน( นำเสนอจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และแนวทางการปรับปรุงของผู้รับการนิเทศ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ด้านบุคลากร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................


ผลการนิเทศงานบริหารบุคคล ( นำเสนอจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และแนวทางการปรับปรุงของผู้รับการนิเทศ)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. ด้านบริหารทั่วไป
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................


          ผลการนิเทศงานบริหารทั่วไป ( นำเสนอจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และแนวทางการปรับปรุงของผู้รับการนิเทศ)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….4. ด้านบริหารงบประมาณ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................


          ผลการนิเทศงานบริหารงบประมาณ ( นำเสนอจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และแนวทางการปรับปรุงของผู้รับการนิเทศ)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….             

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น