เกริ่นนำ

          " คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน" จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนให้เป็นระบบและมีเป้าหมายในการดำเนินชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยได้นำเสนอรายละเอียดการดำเนิงานไว้ตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งได้นำเสนอตัวอย่างแบบกรอกและรายละเอียดไว้ ซึ่งคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากได้ศึกษาคู่มือ/แนวทางจากเว็บไซค์นี้ จะสามารถดำเนินงานนิเทศภายในได้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป
       สาระสำคัญและเนื้อหาที่นำเสนอ ประกอบด้วย 
       ตอนที่ 1  ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา
       ตอนที่ 2 การนิเทศภายในโรงเรียน
       ตอนที่ 3 การดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
       ตอนที่ 4  สรุปผลการนิเทศ
       ตัวอย่างแผนนิเทศภายใน
       ตัวอย่างแบบบันทึกการนิเทศ
      ในการนำไปใช้ ผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ควรศึกษาและทำความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่ 3 ซึ่งเป็นขั้นตอนกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนที่เริิ่มต้นจาก การวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยพื้นฐาน ตามบริบทของแต่ละโรงเรียนเพื่อหาแนวทางและกำหนดทางเลือกในการพัฒนางานต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน มีการบันทึกกิจกรรมที่ได้ดำเนินการนิเทศภายใน ต่าง ๆ จัดทำปฏิทินการนิเทศ จัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ซึ่งได้นำเสนอไว้เป็นตัวอย่าง ซึ่งโรงเรียนสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสม และใช้บางส่วนในการนำเสนอเป็นแนวทางในการพัฒนาและจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อนนำไปใช้ปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษาต่อไป
     คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือ/แนวทางการนิเทศภายในที่ได้จัดทำนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
                                                                                  คณะผู้จัดทำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น