ตอนที่4

ตอนที่/บทที่ 4
สรุปผลการนิเทศ

          โรงเรียน.........................................ได้ดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่.........................
ปีการศึกษา.................................. มีผลการนิเทศ ดังนี้

1. ด้านวิชาการ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ตาราง 1 ผลการนิเทศตัวชี้วัดความสำเร็จตามกลยุทธ์ของเขตพื้นที่

ที่
กลยุทธ์

ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับคุณภาพ
1
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้2
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   3
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ        4
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ5
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา         6
ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาเอกชนรวมเฉลี่ย

          จากตาราง 1 ผลการนิเทศตัวชี้วัดความสำเร็จตามกลยุทธ์ของเขตพื้นที่ พบว่า……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ตาราง 2 ผลการนิเทศในห้องเรียน

ที่
ด้าน
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับคุณภาพ
1
ปัจจัยพื้นฐาน2
การจัดการเรียนรู้

รวมเฉลี่ย
          จากตาราง 2 ผลการนิเทศในห้องเรียน พบว่า………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ตาราง 3 ผลการนิเทศห้องพิเศษ

ที่
ด้าน
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับคุณภาพ
1
ปัจจัยพื้นฐาน2
การจัดการเรียนรู้

รวมเฉลี่ย
          จากตาราง 3 ผลการนิเทศห้องพิเศษ พบว่า……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ตาราง 4 ผลการนิเทศห้องสมุด

ที่
ด้าน
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับคุณภาพ
1
การบริหารจัดการ2
การให้บริการ3
การจัดบรรยากาศ
รวมเฉลี่ย
          จากตาราง 4 ผลการนิเทศห้องสมุด พบว่า……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ตาราง 5 ผลการนิเทศมุมหนังสือ

ที่
ด้าน
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับคุณภาพ
1
จัดหนังสือเป็นหมวดหมู่2
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด3
สถิติการยืม-คืนหนังสือ
รวมเฉลี่ย
          จากตาราง 5 ผลการนิเทศมุมหนังสือ พบว่า……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….


ตาราง 6 ผลการนิเทศกิจกรรมนอกห้องเรียน

ที่
ด้าน
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับคุณภาพ
1
ครูรับนักเรียนหน้าโรงเรียน2
กิจกรรมเวรกลุ่มสี3
กิจกรรมหน้าเสาธง4
นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน5
ตรวจความสะอาดของร่างกาย (เล็บมือ-เท้า, ผม, เครื่องแต่งกาย ฯลฯ6
กิจกรรมเสียงตามสาย (เกร็ดความรู้/เล่าข่าว/เหตุการณ์ประจำวัน ฯลฯ7
การแปรงฟัน8
กิจกรรมท่องสูตรคูณ9
กิจกรรมคิดเลขเร็ว10
กิจกรรมท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ11
การเข้าแถวก่อนกลับบ้าน12
การเดินแถวกลับบ้านรวมเฉลี่ย
          จากตาราง 6 ผลการนิเทศกิจกรรมนอกห้องเรียนพบว่า……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ด้านบุคลากร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................


ตาราง 7 ผลการนิเทศงานบริหารบุคคล

ที่
ด้าน
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับคุณภาพ
1
การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง2
การกำหนดความต้องการ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของบุคลากร3
การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ4
การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่5
การจัดสวัสดิการสร้างขวัญกำลังใจ6
การนิเทศ ติดตามผลและปฏิบัติงาน7
การพัฒนาบุคลากร8
การส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาต่อ9
การประเมินผลการปฏิบัติงาน10
การพิจารณาความดีความชอบ11
การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
รวมเฉลี่ย
          จากตาราง 7 ผลการนิเทศงานบริหารบุคคล พบว่า…………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. ด้านบริหารทั่วไป
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ตาราง 8 ผลการนิเทศงานบริหารทั่วไป

ที่
ด้าน
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับคุณภาพ
1
งานธุรการและงานสารบรรณ2
งานทะเบียนและรายงาน3
งานข้อมูลและสารสนเทศ4
งานอาคารและสถานที่ สิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัย5
งานประชาสัมพันธ์6
งานสวัสดิการ7
งาน พ.ร.บ. การศึกษา8
งานระเบียบ กฎหมาย กฎกระทรวง และ
ข้อปฏิบัติต่างๆ9
กิจกรรม 5

รวมเฉลี่ย
          จากตาราง 8 ผลการนิเทศงานบริหารทั่วไป พบว่า……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….4. ด้านบริหารงบประมาณ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ตาราง 9 ผลการนิเทศงานบริหารงบประมาณ

ที่
ด้าน
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับคุณภาพ
1
งานงบประมาณ2
งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี3
งานจัดตั้งและงานของงบประมาณประจำปี4
งานเบิกจ่ายงบประมาณ5
งานรายงานการใช้จ่ายงบประมารณประจำปี6
การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ   การบริหารงบประมาณ7
การบริหารการเงิน8
การบริหารการบัญชี9
การบริหารงานพัสดุ10
การระดมทุนและทรัพยากรในการจัดการศึกษา
รวมเฉลี่ย
          จากตาราง 9 ผลการนิเทศงานบริหารงบประมาณ พบว่า……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น