ตอนที่1

ตอนที่ 1
ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา


            พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา โดยกำหนดไว้ในหมวด 4 มาตราที่ 22 – 30  ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกำหนดไว้ในหมวดที่ 5 มาตรา 31-40 โดยกำหนดการนิเทศภายในเป็นการเละเห็นเฉพาะนั้น มีการกำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ.2542 ซึ่งกำหนดการกำกับ ติดตาม การจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งได้กำหนดให้การนิเทศภายในเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินด้วย เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนักและเห็นความสำคัญและนำไปปฏิบัติในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมการนิเทศการศึกษา มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
            งานนิเทศภายในโรงเรียน มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา จะต้องร่วมมือร่วมใจ ดำเนินการพัฒนางานทุกด้านในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในฐานะหน่วยงานหลักจะต้องให้ความสำคัญของการนิเทศภายในโรงเรียนโดยกำหนดไว้ในมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
            จากข้อมูลการประเมินภายนอก รายงานผลการสำรวจข้อมูลจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1 พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูลการนิเทศภายในเละไม่ได้ดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ จากข้อมูลเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษายังไม่เห็นความสำคัญของการนิเทศภายในโรงเรียนเท่าที่ควร ผลกระทบที่เกิดขึ้น ก็คือ สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการนิเทศภายในโรงเรียน ในการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ.และสถานศึกษามีความต้องการในการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียน 
            จากปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาดังกล่าวข้างต้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไข อย่างเร่งด่วน โดยการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการนิเทศของสถานศึกษา เกี่ยวกับการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จึงได้จัดทำคู่มือ/แนวทางการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
วัตถุประสงค์
                1. เพื่อให้ผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนครูให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
                3. เพื่อให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น